Hallitus & säännöt

Hallitus & säännöt

Hallitus

Liiton hallituksen jäsenet valittiin 22.4.2023 vuosikokouksessa Varkaudesa. Hallituksen jäsenet ovat kaikki opetusalan ammattilaisia ja opettavat joko parhaillaan tai ovat opettaneet uransa aikana uskontoa.

Johanna Miettinen (Espoo), puheenjohtaja

Juhani Räsänen (Outokumpu), varapuheenjohtaja

Petra Pipinen (Espoo), sihteeri

Alina Saarento (Jyväskylä) lehtivastaava

Maura Ihatsu (Hämeenlinna)

https://sporbahisleri.blogaaja.fi http://sporbahisleri.parsiblog.com https://spor-bahisleri.jimdosite.com https://sporbahisleri.edublogs.org https://sporbahisleri.websites.co.in https://sporbahisleri.podia.com https://sporbahisleri7.wordpress.com https://sporbahisleri.jigsy.com https://niwn-chroiaty-mcieung.yolasite.com https://spor-bahisleri.mywebselfsite.net https://sporbahisleri.mystrikingly.com https://sporbahisleri.splashthat.com https://sporbahisleri1.webnode.com.tr https://sporbahisleri.odoo.com http://sporbahisleri.creatorlink.net http://www.geocities.ws/sporbahisleri/ https://spor-s-site.thinkific.com https://artistecard.com/sporbahisleri https://sporbahisleri.estranky.cz https://spor-bahisleri.mozellosite.com https://betsitesiinceleme.blogspot.com https://sporbahisleri.hashnode.dev https://sporbahislerim.wixsite.com/spor-bahisleri https://sporbahislerix.weebly.com https://sites.google.com/view/betsiteleri https://codepen.io/sporbahisleri https://sporbahisleri.bcz.com https://www.smore.com/6rsb9

Yhteydenotot: sooliry (at) gmail.com


Liiton säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto ry. Sen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SOOLi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) toimia yhdyssiteenä ja tukena ortodoksisten opettajien kesken.

2) pyrkiä tukemaan ortodoksista uskontokasvatusta.

Tätä varten järjestetään kokouksia, juhlia ja täydennyskoulutusta sekä kustannetaan julkaisuja.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, koota kolehteja, ottaa vastaan pääsylippumaksuja ja toimeenpanna rahankeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka on opiskelemassa aineenopettajaksi tai luokanopettajaksi. Varsinaiset jäsenet ja opiskelijajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen periaatteita vastaan.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja opiskelijajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotoisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimintakausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja opiskelijajäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä sitä yhdistyksen hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen ortodoksiselle kirkkokunnalle käytettäväksi nuorisotyötä varten.