Hallitus & säännöt

Hallitus & säännöt

Hallitus

Liiton hallituksessa on viisi jäsentä, jotka valittiin Mikkelissä 30.3.2019 pidetyssä vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenet ovat kaikki opetusalan ammattilaisia ja opettavat joko parhaillaan tai ovat opettaneet uransa aikana uskontoa.

Elisa Hyvärinen, puheenjohtaja

Annika Jonninen, sihteeri

Risto Käyhkö, lehtiasiat

Johanna Miettinen, jäsenasiat

Juhani Räsänen, varapuheenjohtaja

Yhteydenotot: sooliry@gmail.com

Liiton hallitus kaudelle 2019-2021. Kuva: Hannu Pyykkönen.
Liiton hallitus kaudelle 2019-2021. Kuva: Hannu Pyykkönen.

Liiton säännöt

1.§. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto ry. Sen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SOOLi.

2.§. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) toimia yhdyssiteenä ja tukena ortodoksisten opettajien kesken.

2) pyrkiä tukemaan ortodoksista uskontokasvatusta.

Tätä varten järjestetään kokouksia, juhlia ja täydennyskoulutusta sekä kustannetaan julkaisuja.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, koota kolehteja, ottaa vastaan pääsylippumaksuja ja toimeenpanna rahankeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

3.§. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksun.

Hallitus vahvistaa jäsenyyden.

Jäsenet ovat velvolliset maksamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen periaatteita vastaan.

4.§. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimintakausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5.§. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6.§. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta hallitukselle.

7.§. Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Kokous kutsutaan koolle seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai kaksi viikkoa ennen kokousta kirkollisessa lehdessä olevalla ilmoituksella.

Hallituksen jäsenet ovat jäävejä itseään koskevissa asioissa.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu velvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio toimintavuodelle

8. Vuosikokous valitsee joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hyvissä ajoin yhdistyksen hallitukselle.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun sen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

8.§. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Suomen ortodoksiselle kirkkokunnalle käytettäväksi nuorisotyötä varten.

9.§. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.